Real Time Analytics
Menu Zamknij

Zgłoszenie budowy i sprawy z tym związane

Dzień Dobry 🙂

Masz już działkę, wszystkie formalności za sobą oraz wybrałeś idealny projekt Twojego Domu Marzeń ? Teraz czas na kilka dodatkowych informacji przed rozpoczęciem budowy. Dziś w artykule pojawi się kilka tematów w jednym. Między innymi:

 1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie,
 2. wybór kierownika budowy,
 3. dokumentacja budowy,
 4. sposób budowy: „metoda gospodarcza”, a wykonawca.

W zwięzły i przystępny sposób przedstawię powyższe informację, tak abyś wiedział co zrobić i w jakiej kolejności, aby w pełni bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem rozpocząć budowę. Zacznijmy od początku.

Ad. 1. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie:

Najważniejszym dokumentem normującym wszelkie kwestie z rozpoczęciem i prowadzeniem budowy, a także z oddaniem budynku do użytkowania jest Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Artykuł 29 pkt. 1 ust. 1a) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Powyższy przepis informuje, że nie potrzebujesz pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest jedynie zgłoszenie, które należy wnieść do odpowiedniego organu architekoniczno-budowlanego. W zależności od miejsca zamieszkania będzie to Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta lub Urząd Gminy. Trzeba wypełnić zamieszczony druk zgłoszenia pobrany osobiście lub z internetu i wraz z niezbędnymi załącznikami z złożyć we wskazanym miejscu. Wymagane załączniki to:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o posiadaniu odpowiednich uprawnień budowlanych.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Ma to być dokument kompletny, który umożliwi organowi jego merytoryczną ocenę i pozwoli podjąć decyzję. Jeżeli w terminie 21 dni od momentu wpłynięcia wszystkich dokumentów organ nie wniesie sprzeciwu można rozpocząć roboty budowlane. Natomiast wszystkie prace przygotowawcze można rozpocząć dopiero po tym terminie, a nie wcześniej, gdyż będzie to łamanie prawa!

Według Ustawy Prawo budowlane:

Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

 1. Pracami przygotowawczymi są:
   1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
   2) wykonanie niwelacji terenu;
   3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

   3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Jeśli do zgłoszenia nie dołączymy wszystkich wymaganych dokumentów, organ zwróci się do nas na piśmie o ich uzupełnienie. Dopiero gdy wszystko będzie już dostarczone zacznie biec czas 21 dni, po których będziemy mogli zacząć prace przygotowawcze.

Od 1 stycznia 2017 roku w prawie budowlanym pojawił się nowy zapis, stanowiący, iż organ architektoniczno-budowlany może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstawy do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego dokumentu uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych przed upływem okresu wskazanego wyżej.

Każdy Urząd w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza ogłoszenie, gdzie dokładnie złożyć dokumenty oraz na jakich drukach. Poniżej kilka przykładów wymaganych dokumentów:

Ad. 2. Wybór kierownika budowy:

Napisałem wcześniej, że do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o podjęciu funkcji kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o posiadanych uprawnieniach budowlanych. W tym miejscu chciałbym to rozwinąć.

Dobry kierownik budowy to więcej niż połowa sukcesu na drodze do Twojego Domu Marzeń.

 

Pod słowem dobry kryje się wiele znaczeń. Jest to człowiek odpowiedzialny za budowę. Ale w przeciwieństwie do dużych i złożonych obiektów, na Twojej budowie będzie tylko w kluczowych etapach, a nie co dzień. Są to:

 • odbiór wykopu fundamentowego i odbiór zbrojenia fundamentów,
 • odbiór ścian konstrukcyjnych,
 • odbiór stropów i zbrojenia wieńców stropowych,
 • odbiór konstrukcji dachu.

Za każdą wizytą, kierownik budowy powinien dokonać wpisu w dzienniku budowy (o tym niżej), który potwierdzi zgodność wykonania powyższych elementów z projektem i wiedzą techniczną. Dobry kierownik budowy to człowiek z doświadczeniem, z wiedzą i pojęciem „z czym to się je”. Taki, który znajdzie ewentualne błędy projektantów, podpowie co można usprawnić bądź ulepszyć w projekcie lub podczas procesu budowlanego. Najczęściej takie osoby znajdujemy z polecenia. Od zadowolonych znajomych bądź rodziny. Można również porozmawiać z kierownikiem na temat pomocy w obliczeniu zapotrzebowania na materiały, bądź pomocy z znalezieniu dobrej ekipy, która zajmie się budową Twojego Domu Marzeń. Musisz pamiętać, że dobry kierownik pomoże również przygotować dokumentację do zgłoszenia rozpoczęcia budowy oraz odbioru domu przez Nadzór Budowlany. Przypilnuje też aby wszystkie prace były wykonane zgodnie z harmonogramem. Kierownikiem budowy może być tylko osoba posiadająca Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń!

Ad. 3. Dokumentacja budowy:

Najważniejszym dokumentem podczas budowy Twojego Domu Marzeń jest Dziennik Budowy.

Według Ustawy Prawo budowlane:

Art. 45.

1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

Dziennik budowy jest wydawany odpłatnie przez organ architektoniczno-budowlany w terminie 3 dni od momentu, w którym pozwolenia na budowę stało się ostateczne lub inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. Często możesz otrzymać dziennik wraz z zakupionym projektem Twojego Domu Marzeń. PAMIĘTAJ! Każdy dziennik musi być zarejestrowany przez organ srchitektoniczno-budowlany.

Powyższy dziennik budowy można kupić np. tutaj.

W dzienniku budowy są odnotowywane poszczególne etapy realizacji prac. W nim dokonuje się wpisów odbioru poszczególnych elementów konstrukcyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Stanowi on podstawę do ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu (musi być załączony wraz z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu). Do dziennika budowy ma prawo wpisywać się osoba uprawniona: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, kierownik robót sanitarnych, kierownik robót elektrycznych, projektant stanowiący nadzór autorski, organ architektoniczno-budowlany (podczas kontroli na budowie), osoby wykonujące czynności geodezyjne oraz wszystkie inne służby, które kontrolują budowę (np. kominiarz czy inspektor pracy w zakresie bhp firmy budowlanej, która wykonuje roboty). Musi on być na budowie przez cały okres jej trwania oraz to z niego powinna wynikać kolejność zdarzeń występujących na placu budowy. Istotną rolę odgrywa chronologia wpisów z kolejnymi etapami budowy. Nie wolno uzupełniać dziennika budowy wstecz!

Ad. 4. Sposób budowy:

Gdy już wszystkie formalności są za Tobą (wybrałeś działkę, masz projekt i kierownika budowy oraz zgłosiłeś chęć rozpoczęcia prac i zakupiłeś dziennik) możesz rozpocząć prace budowlane. Wiele osób mających predyspozycję, chęci i trochę zdolności manualnych decyduję się na budowę Domu Marzeń „metodą gospodarczą”. Jest to sposób, w którym wiele elementów wykonuje się samodzielnie, często przy pomocy ojca, teścia czy dziadka, który „kiedyś murował swój dom”, a tylko roboty skomplikowane zleca się profesjonalistą (np. montaż stropu czy konstrukcji dachu). Jest to metoda, dzięki której możesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, ale też wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i obciążeniem psychicznym. Widziałem wiele domów budowanych według powyższej metody i domy te stoją do dziś. Na pewnych etapach będziesz potrzebował również dźwigu. Warto rozpatrzyć ten problem wcześniej i zamówić termin z wyprzedzeniem.

Możesz też wybrać wykonawcę całego projektu. Tu sprawa jest o tyle łatwiejsza, że nie angażujesz się tak bardzo w budowę osobiście, tylko uzgadniasz z wykonawcą terminy wykonania poszczególnych elementów, kierownik budowy odbiera roboty ulegające zakryciu i kluczowe elementy konstrukcyjne, a Ty tylko odwiedzasz budowę i podziwiasz efekty sprawnej ekipy budowlanej. Z wykonawcami bywa różnie więc powinieneś „mieć oko” na wszystko. Obecnie konkurencja na rynku budowlanym jest ogromna. Tak samo rozbieżności między wykonawcami. Możesz trafić na sprawdzonego wykonawcę, jak i na ekipę, która prezentuje średnią jakość wykonywanych robót. Przed wyborem wykonawcy trzeba sprawdzić jego firmę. Czy na czas rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, oraz obejrzeć realizację firmy, czy to na zdjęciach w internecie, czy „na żywo” na wykonywanym przez niego projekcie. Jeśli ktoś zataja efekty swojej pracy, zazwyczaj ma ku temu podstawy. Sprawdzony wykonawca nie boi pochwalić się swoimi realizacjami, gdyż są one jego wizytówką.

Podsumowując

Proces budowy i formalności z nim związane są skomplikowane. Trzeba zwracać uwagę na wiele istotnych kwestii. Jeśli jednak masz chęci, to budowa Twojego Domu Marzeń nie będzie uciążliwa. Potrzebny jest dobry kierownik budowy, sprawna ekipa lub, gdy budujesz dom samodzielnie trochę zdolności manualnych. Budowa domu powinna być dla Ciebie przygodą, którą sam kształtujesz otaczającą Cię rzeczywistość (w obszarze oddziaływania obiektu). To bardzo ciekawe doświadczenie, które jest inspirujące i pełne niespodzianek.

 

W następnych wpisach będę chciał przybliżyć Tobie etapy budowy „Krok po kroku”. Zaczynając od badań gruntu, wykopu pod fundament, wykonania fundamentów, ścian konstrukcyjnych i wszystkich innych niezbędnych elementów Twojego Domu Marzeń. Jeśli coś jest niezrozumiałe, zostaw komentarz lub skontaktuj się ze mną przez formularz kontaktowy. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać Twoje wątpliwości. Jeśli to co robię jest dla Ciebie przydatne i znalazłeś tu odpowiedzi na swoje pytania podziel się ze mną Twoją opinią na ten temat w komentarzu poniżej.

Dziękuję za uwagę i do następnego czytania…

Życzę przyjemnego dnia i powodzenia na drodze do Twojego Domu Marzeń!

Tomek 🙂

Podziel się swoim zdaniem na ten temat:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.