Real Time Analytics

NADZÓR BUDOWLANY

Firma Twój Dom Marzeń zajmuje się świadczeniem następujących usług:

  • kierownik budowy,
  • inspektor nadzoru budowlanego,
  • ekspertyzy, ocena stanu technicznego, protokoły usterkowe.

Czym się zajmujemy ?

Szanowni Państwo w dobie rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi budowlane, oferujemy nadzór budowlany na prowadzonych przez Państwa inwestycjach.

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Oferujemy nadzór budowlany. Pracujemy jako kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ponadto jesteśmy pomocą podczas odbiorów technicznych mieszkań oraz domów od deweloperów. Naszym klientom pomagamy w ocenie stanu technicznego kupowanej nieruchomości oraz określić niezbędne pracę remontowe oraz wykończeniowe. Nadzór budowlany oraz odbiory techniczne wykonujemy zarówno w budynkach nowo budowanych oraz tych z rynku wtórnego.

Jakie kompetencje posiada:

KIEROWNIK BUDOWY

-przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia,
-sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (układ i wymagana ilość zbrojenia, ułożenie izolacji, poprawne wykonanie stropu i konstrukcji dachu),
-prowadzenie dokumentacji budowy (dziennik budowy),
-przygotowanie dokumentacji do odbioru obiektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

-sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania),
-kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
-sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
– potwierdzanie faktycznie
wykonanych robót oraz usunięcia wad,
– uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych,
-udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

Należy pamiętać, iż nie można łączyć funkcji Kierownika Budowy z funkcją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego!

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może powołać Inwestor lub też organ architektoniczno-budowlany w decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto Inspektor wymagany jest przy budowie obiektów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór budowlany